Bestelling & Verzending


Voor het bestellen en verzenden van de producten van DARF gelden de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van DARF. Je bestelling wordt namelijk rechtstreeks vanaf DARF aan jou geleverd, om de leveringstijd van de vriesproducten zo kort mogelijk te houden. De bezorgservice van DARF zal 1 x per week in jouw postcodegebied bezorgen. Voor de eerstvolgende bezorgmogelijkheid kun hier je postcode checken.

Slagerij De Groene Weg Amersfoort, de maker van DARF, is een biologische slagerij. De voorwaarden voor levering aan particulieren zijn een minimale order van €50,- vooruit betaald. Orders die niet aan het minimale bestelbedrag voldoen, zijn wij helaas genoodzaakt te annuleren.

De order moet ten minste drie werkdagen van tevoren geplaatst worden.

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag d.d. 7 oktober 1992, depotnummer: 969.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2

Alle aanbiedingen van de zijde van de leverancier zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de afnemer aan de leverancier.

Artikel 3

De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4

Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.

Onverminderd overige toekomende rechten is de leverancier gemachtigd om, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen.

Ingeval de door de leverancier geleverde goederen worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de afnemer of van derden, wordt de leverancier eigenaar van de be- of verwerkte goederen of van de met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de afnemer aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

Indien er goede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering geleden schade. Afbeeldingen kunnen afwijken van hetgeen er geleverd wordt.

Artikel 5

De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.

Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de leverancier ontstaan.

Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 6

De afnemer dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per fax per telegram of per telex) binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan de leverancier mee te delen.

De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de leverancier mee te delen.

De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.

Aan de leverancier moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

Artikel 7

De leverancier is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 9

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 10

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

Regels tegen late betalingen

Vanaf 2 augustus 2002 is een Europese richtlijn van kracht die betalings- achterstanden bij handelstransacties wil bestrijden. Met deze regel kan het merendeel van de problemen die bedrijven in de markt ondervinden, worden ondervangen.

De Europese richtlijn geldt alleen voor handelstransacties, ofwel levering van goederen en diensten tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstellingen, en niet voor consumententransacties. Dus bijvoorbeeld transacties tussen slagerijen en horecabedrijven vallen onder deze richtlijn.

Vanaf augustus 2002 geldt voor alle transacties binnen de Europese Unie, mits contractueel geen datum of termijn is vastgesteld, een uniforme wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Na verloop van de betalingstermijn geldt automatisch een hoge Europese rente van ongeveer 11 procent. Alle relevante invorderingskosten die met de betalingsachterstand te maken hebben, komen voor vergoeding in aanmerking. Indien er sprake is van een onbetwiste schuld, moet de schuldeiser binnen 90 dagen een eindvonnis hebben waarmee hij betaling kan afdwingen. Meer informatie over de richtlijn is te vinden op de website van de Europese Unie.

https://pure-energy-petshop.myonline.store/c-5659057/bestelling-verzending/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Biologisch Voer van DARF bestellen

  • Eigen slagerij De Groene Weg
  • Alleen natuurlijke ingrediënten
  • Geen chemische toevoegingen
  • Milieubewuste bezorging

Kijk hier wanneer de chauffeur van DARF bij jou in de buurt is.

LET OP!!! MINIMAAL BESTELBEDRAG € 50,00

Meten is Weten

Wat kunnen onze bio-energetische metingen voor jouw hond betekenen?

Download hier ons gratis E-Book

 

© 2021 Pure Energy Petshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel